Công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát công ty.
Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG.

Xem thêm: Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin:

1. Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020: Xem/Tải tại đây.

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát công ty: Xem/Tải tại đây.


Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi Quý cổ đông

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thư mời: Xem/Tải tại đây.

2. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020: Xem/Tải tại đây.


Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.