Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Đặng Quang Thái - Chủ Tịch HĐQT
- Ông Trịnh Quốc Bình - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Duy - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Vũ Văn Hải - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Hứa Minh Trí - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Vũ - Thành viên HĐQT

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.