Thông báo

Công bố thông tin: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang xin gửi đến Quý cổ đông các tài liệu liên quan - xem lại đây:
1. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SX-KD năm 2018.
2. Mẫu Phiếu biểu quyết
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.