Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Vui lòng xem chi tiết tại đây.