Thông báo

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

1.Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2.Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
3.Phiếu góp ý của cổ đông.
4.Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
5.Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6.Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
7.Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 kế hoạch SX-KD năm 2019.
8. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2018 đã kiểm toán.
9.Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu năm 2018.
10.Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
11.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
12.Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
13.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019.
14.Tờ trình bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các tài liệu trên  - liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.