Thông báo

Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi Quý cổ đông

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thư mời: Xin xem trong mục QHCĐ hoặc đường link sau http://afiex.vn/vi/qhcd.html hoặc xem/tải tại đây.

2. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:  Xin xem trong mục QHCĐ hoặc đường link sau http://afiex.vn/vi/qhcd.html hoặc xem/tải tại đây.


Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.